آلبوم عکس

بسیج و کمک مومنانه

بسیج کارگری استان تهران
بسیج کارگری استان تهران
بسیج کارگری استان تهران
بسیج کارگری استان تهران
رزمایش بزرگ کمک های مومنانه جامعه کارگری و کارفرمایی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان تهران

اضافه کردن دیدگاه جدید