آلبوم عکس

بازدید مسئولین شهرستانی و استانی از واحدهای تولیدی

بسیج کارگری استان تهران
بسیج کارگری استان تهران
بسیج کارگری استان تهران
بازدید مسئولان از واحدهای تولیدی در راستای حمایت از تولید و رفع موانع تولید کارخانجات

اضافه کردن دیدگاه جدید