اخبار

حضوررئیس سازمان بسیج کارگری استان تهران در کارخانجات برگزارکننده رزمایش شیفت ایثار

شیفت ایثاردر کارخانه بلورسازی -ورامین

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان تهران در روز سه شنبه مورخ 20شهریورماه97 کارخانه بلور سازی واقع در شهرستان ورامین نسبت به برگزاری شیفت ایثار اقدام نموده و دراین برنامه مسئولین محترم شهرستانی از جمله رئیس سازمان بسیج کارگری استان تهران جناب سرهنگ سلیمانی ٰ فرمانده محترم ناحیه ورامین جناب سرگرد تاجیک ٰ مسئول محترم اداره کار ٰ نماینده سازمان بسیج کارگری کشورٰ جانشین سازمان بسیج کارگری استان وفرمانده حوزه کارگری ورامین حضور داشتند. سازمان بسیج کارگری استان تهران
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید