15 شهريور 1399 - 09:16
سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان تهران برگزار کرد
کمک به حل مشکلات گمرکی شرکت اورند توسط مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان تهران
30 مرداد 1399 - 11:36
در استان تهران برگزار شد
قول همکاری وپیگیری ازسازمان بسیج کارگری سپاه استان درخصوص پیگیری ورفع موانع تولید به صاحبان صنایع داده شد.