1
2
3
بسیج کارگری استان تهران
با توجه به اینکه کارخانه وارنا بعد از چندین سال تعطیلی به تازه گی فعال شده است مسئولان بسیج کارگری و اصناف شهرستان ورامین با حضور در کارخانه با...
با توجه به افزایش مصرف برق و کمبود آن در کشور ، عزیزان بسیجی کارگر مثل همیشه به صحنه آمده و با راه اندازی پویش (( چراغی خاموش کنیم تا چراغی روشن...
بسیج کارگری استان تهران
کارخانه قند ورامین پس از ۵ سال تعطیلی بالاخره راه اندازی شد . این اقدام به پیگیریهای بسیج کارگری و امام جمعه موقت شهرستان ورامین و با حرکت جهادی قوه...
بسیج کارگری استان تهران
بسیج کارگری استان تهران